• Algemene Voorwaarden voor Adviesdiensten

  DOOR:

  Unravel Club gevestigd te Stieltjesstraat 76 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 84648414, hierna te noemen: dienstverlener.

  Deze algemene voorwaarden zijn geldend voor alle leden van Unravel Club, te weten: Unravel Life, Unravel Workplace, Unravel Interaction.

  Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • dienstverlener: Unravel Club en al haar clubleden / labels als gebruikers van deze algemene voorwaarden voor dienstverlening;
  • afnemer: de afnemer van diensten van Unravel Club en haar clubleden / labels onder deze algemene voorwaarden;
  • dienstverlening: alle adviesdiensten, managementdiensten, projectdiensten en andere zakelijke dienstverlening.

  Van toepassing is steeds de laatste versie gepubliceerd op de website van Unravel Club.

  Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  Deze voorwaarden gelden voor iedere dienst en iedere overeenkomst tussen de dienstverlener en de afnemer waarop Unravel Club deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de dienstverlener, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  1. UITVOERING, KWALITEIT EN PLANNING
  De opdrachtgever en Unravel Club informeren elkaar over al die omstandigheden en ontwikkelingen waarvan de andere partij, gelet op een goede uitvoering van de werkzaamheden, op de hoogte moet zijn. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over alle informatie en middelen die nodig zijn om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geheel zelfstandig en zij heeft het recht om het tijdstip en de tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, met inachtneming van de afgesproken termijnen en richtlijnen, en in overleg met de opdrachtgever, waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht. De opdrachtgever en Unravel Club informeren elkaar indien de planning en kwaliteit gevaar dreigen te lopen. Vervolgens zal in onderling overleg en naar bevind van zaken worden gehandeld. De opdrachtgever draagt zorg voor open communicatie waardoor de opdrachtnemer zijn werkzaamheden optimaal kan uitvoeren. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer een werkplek ter beschikking stelt, voldoet deze aan alle daarop van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

  2. VERTROUWELIJKHEID
  Unravel Club zal alle informatie die haar in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend wordt, vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.

  3. VERANTWOORDELIJKHEDEN
  De resultaten van toepassing en gebruik van de door Unravel Club verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Unravel Club vallen. Hoewel de opdracht door Unravel Club naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Unravel Club daarom geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

  4. HONORARIA
  Unravel Club is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdracht-situatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.
In geen geval zal deze aansprakelijkheid van Unravel Club voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

  5. WIJZE VAN BETALING
  Facturen van Unravel Club dienen door opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Ingeval van niet (tijdige) betaling van een factuur is de opdrachtgever na de vervaldag over het openstaande bedrag aan Unravel Club verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten conform het incassokos- tentarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €50,- per factuur.

  6. VERVANGING
  Mits hierdoor de continuïteit van de opdrachtuitvoering en de deskundigheid van het adviseursteam niet ongunstig wordt beïnvloed is Unravel Club bevoegd, na overleg met, en toestemming van, opdrachtgever in de samenstelling van het adviseursteam dat voor de opdrachtuitvoering werd ingezet, die wijzigingen aan te brengen, die Unravel Club voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht.

  7. MEERWERK
  Werkzaamheden die naar aard en omvang de opdrachtbevestiging overschrijden, worden als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt pas na onderling overleg en nadat daartoe een afzonderlijke opdracht is verstrekt, uitgevoerd en in rekening gebracht.

  8. OVERMACHT
  a) Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede Unravel Club respectievelijk opdrachtgever redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
  b) Unravel Club respectievelijk opdrachtgever zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
  c) In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
  d) In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
  e) Ziekte/arbeidsongeschiktheid: indien een opdrachtnemer vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende langere tijd niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, wordt in goed overleg met de opdrachtgever een passende vervanger benoemd. Indien er geen vervanger beschikbaar is, staat het de opdrachtgever vrij de opdracht schriftelijk te beëindigen. In dat geval zal op basis van de werkelijk bestede uren worden gedeclareerd.

  9. INSPANNINGSVERPLICHTING
  a) Unravel Club zal zich naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap inspannen om de ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.
  b) In voorkomende gevallen zal de uitvoering geschieden overeenkomstig met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
  c) Unravel Club is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, indien zij meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met de wet of de goede zeden.

  10. AANSPRAKELIJKHEID
  a) Unravel Club is, behoudens eigen opzet of eigen grove schuld, nimmer aansprakelijk voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit, dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door uitvoeren van de werkzaamheden of nalaten daarvan ten behoeve van de opdracht.
  b) Unravel Club is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, zelfs niet indien de mogelijkheid van dergelijke schade vooraf ter kennis werd gebracht.
  c) De aansprakelijkheid van Unravel Club voor enig verlies of schade van opdrachtgever en voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van Unravel Club, ongeacht de oorzaak van het verlies en ongeacht de aard van de schending van het wettige recht waarop de schadeclaim van opdrachtgever wordt gebaseerd, zal in totaal nimmer meer zijn dan het ter zake van de betreffende dienstverlening gefactureerde bedrag.

  11. AANNEMEN OPDRACHTNEMER TIJDENS OF NA EEN OPDRACHT
  Het is de opdrachtgever tijdens de duur van de opdracht noch gedurende 12 maanden na het einde ervan niet toegestaan de opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel met de opdrachtnemer over indiensttreding te onderhandelen dan wel enige directe of indirecte contractuele relatie aan te gaan, tenzij in overleg en na schriftelijke toestemming van Unravel Club Bij overtreding van deze bepaling is een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €25.000,- per gebeurtenis vermeerderd met €1.250,- per dag of onderdeel daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Unravel Club om volledige schadevergoeding te vorderen en/of beëindigen van de overeenkomst over te gaan.

  12. TOEPASSELIJK RECHT
  Op alle overeenkomsten tussen Unravel Club en opdrachtgever is het Nederlands recht toepasselijk. 18. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen tussen partijen zullen naar keuze van Unravel Club worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

  13. DEFINITIES
  De opdrachtnemer: de medewerker van Unravel Club die de opdracht uitvoert.
  De opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Unravel Club een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten dan wel een offerte inzake dienstverlening bij Unravel Club heeft aangevraagd.

 • Algemene Voorwaarden voor Trainingen

  DOOR:

  Unravel Club gevestigd te Stieltjesstraat 76 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 84648414, hierna te noemen: dienstverlener.

  Deze algemen voorwaarden zijn geldend voor alle leden van Unravel Club, te weten: Unravel Life, Unravel Workplace, Unravel Interaction.

  Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • dienstverlener: Unravel Club en al haar clubleden / labels als gebruikers van deze algemene voorwaarden voor training en opleiding;
  • afnemer: de afnemer van diensten van Unravel Club en haar clubleden / labels onder deze algemene voorwaarden;
  • opleiding: alle cursussen, workshops, training, opleidingen, retraites en dienstverlening door Unravel Club en al haar clubleden / labels.

  Van toepassing is steeds de laatste versie gepubliceerd op de website van Unravel Club.

  Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  Deze voorwaarden gelden voor iedere dienst en iedere overeenkomst tussen de dienstverlener en de afnemer waarop Unravel Club deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de dienstverlener, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  1. AANMELDING

  1.1. Aanmeldprocedure
  Na het invullen van het aanmeldingsformulier volgt een bevestiging per e-mail. Na deze bevestiging wordt contact opgenomen voor het plannen van een intakegesprek. Na het intakegesprek wordt wederzijds besloten of de aanmelding zal worden omgezet in definitieve deelname.

  Bij definitieve deelname ontvang je een brief met alle praktische gegevens rond de opleiding en de factuur. Met het betalen van de factuur is de inschrijving definitief; de afnemer geeft hiermee ook te kennen kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

  1.2. Wachtlijst en volgorde afhandeling
  Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er een wachtlijst bestaat ontvang je hierover bij aanmelding bericht.

  2. KOSTEN & BETALING

  2.1. Kosten
  De kosten staan vermeld op de website. De opleidingen zijn inclusief BTW voor particulieren, en exclusief BTW voor (deelname via) organisaties/bedrijven.

  2.2. Betalen
  Na aanmelding, en in het geval van opleidingen en sommige andere programma’s na goedkeuring van je deelname, ontvang je een bevestigingsmail en factuur.

  Betaling van de factuur is altijd verschuldigd voorafgaand aan de start van de training, opleiding of workshop, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangen van de factuur. De uiterste betaaldatum en andere betalingsvoorwaarden worden vermeld in de bevestigingsmail met de factuur en zijn per training, workshop of opleiding.

  Je deelname is verzekerd als de betaling is ontvangen binnen de geldende termijn. Het niet op tijd betalen van de factuur kan leiden tot het vervallen van je plaats in de opleiding.

  3. ANNULERINGEN & AFWEZIGHEID

  3.1. Annulering door de afnemer
  Annulering van deelname is mogelijk tot een maand voor de start van de training, workshop of opleiding. In dat geval geven we het hele cursusbedrag terug minus €50,- aan administratieve kosten voor de annulering.

  Bij annulering tussen een maand en twee weken voorafgaand aan de startdatum restitueren we 50% van het opleidingsgeld.

  Annulering korter dan twee weken voorafgaand aan de startdatum betekent dat het volledige cursusgeld verschuldigd blijft en geen restitutie plaatsvindt. Wel bestaat de mogelijkheid om je te laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je aanmelding te verschuiven naar een volgende startdatum van dezelfde training.

  3.2. Restitutie bij beëindiging tijdens de training
  Als de afnemer zelf de opleiding beëindigt, dan is restitutie van cursusgeld niet mogelijk.

  3.3. Absentie
  Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. De afnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de dienstverlener.

  3.4. Persoonlijke deelname
  De opleiding is een persoonlijk leertraject; de afnemer kan zich daarom op geen moment laten vervangen door iemand anders. Hij/zij blijft ook te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de zakelijke en financiële consequenties van inschrijving en deelname, ook wanneer de opleiding door derden wordt betaald.

  4. AANSPRAKELIJKHEID & GEBREKEN

  4.1. Aansprakelijkheid
  De afnemer wordt bereid en in staat geacht om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen gezondheid en het lichamelijke, psychische en interpersoonlijke functioneren. De afnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de opleiding, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid.

  Dientengevolge kan hij de dienstverlener niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen kan dienstverlener geen verantwoordelijkheid dragen.

  De dienstverlener is jegens de afnemer alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienst, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van de dienstverlener.

  4.2. Gebreken & klachten
  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de dienstverlener. Indien een klacht ongegrond is, zal de dienstverlener de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de dienstverlener slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van in deze algemene voorwaarden gestelde aansprakelijkheid.

  5. VERTROUWELIJKHEID

  5.1. Vertrouwelijke behandeling (van gegevens)
  Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is opgenomen in onze privacyverklaring. Kijk voor de meest actuele privacyverklaring op de website.

  5.2. Geheimhouding
  De dienstverlener is gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot privacygevoelige gegevens van de afnemers. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

  6.1. Intellectueel eigendom
  Het copyright en eigendomsrecht op het (cursus)materiaal berust bij de dienstverlener, tenzij anders vermeld. Alle door de dienstverlener verstrekte stukken, zoals werkboek, adviezen, logo, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

  7. TOEPASSELIJK RECHT

  7.1. Toepasselijk recht
  Op alle door de dienstverlener af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.